امروز : 1401/04/08 08:10 ب.ظ

رئیس هیات مدیره : آقای دکتر حشمت اله صوفی مجید پور

نایب رئیس و دبیر انجمن:آقای دکتر علی طبیبی

رئیس سابق و عضو هیات مدیره : آقای دکتر سیدامیرمحسن ضیایی

رئیس کمیته علمی : سرکارخانم دکتر رباب مقصودی

خزانه دار: آقای دکتر محمدهادی رادفر

اعضای اصلی هیات مدیره: آقای دکتر محمد اصل زارع ،آقای دکتر سعید زند،آقای دکتر

 حمید پاک منش ،آقای دکتر حمید شافی

بازرس :آقای دکتر اکبر نورعلیزاده